Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2011 r. z numerem 1882 - 2011
Dokumenty do pobrania

Płońsk , 10.01.2011

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W pkt. C Przedmiot zamówienia zmianie uległy szacunkowe ilości godzin pracy oraz szacunkowe ilości godzin dyżurów w poszczególnych zadaniach obięte zamówieniem pn: "Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2011 i 2012 roku".

Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.01.2011 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Sekretariat
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.01.2011 r. o godzinie 10:10 w siedzibie zamawiającego - Pokój Nr 1.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.01.2011 r. z numerem 10071 - 2011

Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Strona Główna-powrót