Powiatowy Zarz�d Dr�g w P�o�sku

Nasz adres
09-100 P�o�sk ul.P�ocka 101
tel.(023)661 39 34
tel.fax.(023)662 20 44
e-mail pzd2044@wp.pl

Jeste�my jednostk� Starostwa Powiatowego w P�o�sku. Na terenie powiatu p�o�skiego znajduj� si� drogi krajowe, wojew�dzkie, powiatowe i gminne. Naszym zadaniem jest zapewnienie w�a�ciwego stanu technicznego drogom powiatowym.
Pod nasz� kontrol� znajduje si� 610,8 km dr�g zamiejskich,14,8 km dr�g miejskich, 28 most�w, 450 przepust�w.

Nasze statutowe cele i zadania


Przedmiotem dzia�ania PZD jest pe�nienie obowi�zk�w zarz�dcy dr�g powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie :
 1. Opracowywanie projekt�w plan�w finansowania budowy, utrzymania i ochrony dr�g oraz obiekt�w mostowych;
 2. Opracowywanie projekt�w plan�w rozwoju sieci drogowej;
 3. Pe�nienie funkcji inwestora;
 4. Utrzymanie nawierzchni dr�g, chodnik�w, obiekt�w in�ynierskich, urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch i innych urz�dze� zwi�zanych z drog�;
 5. Realizacja zada� w zakresie in�ynierii ruchu;
 6. Koordynacja rob�t w pasie drogowym;
 7. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zada� na rzecz obronno�ci kraju;
 8. Wydawanie zezwole� na zaj�cia pasa drogowego, na zjazdy z dr�g, na przejazdy po drogach publicznych pojazd�w o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj�cych wielko�ci okre�lone w przepisach oraz pobieranie op�at i kar pieni�nych;
 9. Prowadzenie ewidencji dr�g i drogowych obiekt�w mostowych;
 10. Przeprowadzanie kontroli stanu dr�g i obiekt�w mostowych;
 11. Wykonywanie rob�t inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczaj�cych;
 12. Przeciwdzia�anie niszczeniu dr�g przez ich u�ytkownik�w;
 13. Przeciwdzia�anie niekorzystnym przeobra�eniom �rodowiska mog�cym powsta� lub powstaj�cym w nast�pstwie budowy lub utrzymania dr�g;
 14. Wprowadzenie ogranicze� b�d� zamykanie dr�g i drogowych obiekt�w mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazd�w, gdy wyst�puje zagro�enie bezpiecze�stwa os�b lub mienia;
 15. Dokonywanie okresowych pomiar�w ruchu drogowego;
 16. Sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzew�w oraz piel�gnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym;
 17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomo�ciami pozostaj�cymi w zarz�dzie organu zarz�dzaj�cego drog�;

Podzia� dr�g publicznych

W dniu 1 stycznia 1999 roku wesz�a w �ycie reforma administracyjna pa�stwa. W nowym uk�adzie administracyjnym powsta�o 16 wojew�dztw, 373 powiaty (w tym 308 powiat�w ziemskich i 65 miast na prawach powiatu) oraz 2489 gmin miejskich i wiejskich.

Do nowego uk�adu administracyjnego kraju dostosowano sie� dr�g publicznych, kt�r� ze wzgl�du na rodzaj pe�nionych funkcji podzielono na nast�puj�ce kategorie:

Drogi krajowe stanowi� w�asno�� Skarbu Pa�stwa, a drogi wojew�dzkie, powiatowe i gminne stanowi� w�asno�� samorz�du odpowiedniego szczebla.

Lp. Kategoria dr�g Szacunkowe d�ugo�ci dr�g (w km)
Og�em

w tym o nawierzchni
twardej

1. Drogi krajowe 18 100 18 090
2. Drogi wojew�dzkie 29 600 29 560
3. Drogi powiatowe 126 600 109 600
4. Drogi gminne 186 000 84 800
  Og�em 360 300 242 050

Zarz�dzanie drogami publicznymi

Ustawa o drogach publicznych ustala nast�puj�cy zakres zarz�dzania przez ministra w�a�ciwego do spraw transportu (Minister Infrastruktury) sieci� dr�g publicznych:

Zarz�dcami poszczeg�lnych kategorii dr�g publicznych s�: