Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2019 r. z numerem 517523-N-2019
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 08.03.2019

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZPłońsk, 11.03.2019

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ nr 2Płońsk , 11.03.2019

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4a pkt. 1 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) pkt. X.11 zmieniono treść na:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk nr sprawy: DT.272.01.19 Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku Część nr ....... Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14.03.2019 o godz. 10:20 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

2) pkt. XI.1 zmieniono treść na:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Płockiej 101 w Płońsku- Sekretariat do dnia 14.03.2019 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

3) pkt XI.4 zmieniono tre?ć na:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pok. 2, w dniu 14.03.2019 r., o godzinie 10:20.

4) W załączniku nr 1 do Oferty FORMULARZ CENOWY zmieniono w kolumnie 3 na wartość netto/zł/


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2019 r. z numerem 540046253-N-2019

Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiajšcego


Strona Główna-powrót