Informacje o zamówieniu publicznym



Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2012 r. z numerem 29250 - 2011
Dokumenty do pobrania


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Strona Główna-powrót