Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2019 r. z numerem 528114-N-2019
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 26.03.2019

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4a pkt. 1 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) W załączniku nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniono W Części 2 z Opracowanie map do celów projektowych dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3039W Drożdżyn - Wycinki" na Opracowanie map do celów projektowych dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3039W Drożdżyn - Wycinki"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2019 r. z numerem 540057793-N-2019Poniżej udostępniamy włałciwe dokumenty:
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego


Strona Główna-powrót