Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 08.03.2007 na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych
Ogłoszeniu został nadany numer OWP/2007/03/08-2269664
Oferty należy składać do 16.03.2007 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem równiarki samojezdnej 74 - 88 KW, (100-120 KM) do prowadzenia robót utrzymaniowych. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, żwirowej i poboczy administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
Zakres usługi obejmuje wykonanie:

Zadanie 1
Profilowanie dróg gruntowych i poboczy na terenie administrowanym przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku. Ogółem długość dróg wymagających profilowania równiarką wynosi 96,5 km. Minimalna krotność profilowania trzy razy w roku. Profilowanie dróg gruntowych i żwirowych równiarką wykonywane będzie na terenie powiatu płońskiego, na n/w terenowo Gminach: Płońsk, Naruszewo, Załuski, Joniec, Czerwińsk i Nowe Miasto.

Zadanie 2
Profilowanie dróg gruntowych i poboczy na terenie administrowanym przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu. Ogółem długość dróg wymagających profilowania równiarką wynosi 29,86 km. Minimalna krotność profilowania trzy razy w roku. Profilowanie dróg gruntowych i żwirowych równiarką wykonywane będzie na terenie powiatu płońskiego, na n/w terenowo Gminach: Raciąż, Baboszewo, Dzierzążnia i Sochocin.

Szacunkowa ilość godzin pracy równiarki samojezdnej 74 - 88 KW (100-120 KM) przy profilowaniu dróg na terenie PZD ~ 800 godzin Szacunkowa ilość godzin pracy może ulec zmianie w zakresie +/- 20% godzin wstępnie przewidywanych.
Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia równiarki samojezdnej w miarę zgłaszanych potrzeb przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca wyposaży równiarkę samojezdną w lampę błyskową koloru pomarańczowego.
UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowychKryteria oceny ofert : Cena = 100%
Dokumenty do pobrania SIWZ w formie drukowanej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 1
Cena specyfikacji - 20 zł.
Strona Główna-powrót