Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2011 r. z numerem 136832 - 2011
Dokumenty do pobrania Dokumentacja Techniczna

Płońsk , 13.06.2011

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W pkt. D Terminy zmieniono na:

2) Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2011 r. do godziny 10:00.
3) Oferty należy składać do dnia 20.06.2011r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego - Sekretariat
4) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.06.2011 r. o godzinie 10:10 w siedzibie zamawiającego - Pokój Nr 1.

W pkt. H Opis sposobu przygotowania oferty zmieniono na:

7. Wymaga się, by oferta była dostarczona w 1 zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Płocka 101 09-100 Płońsk
OFERTA
Przetarg nieograniczony nr PZD/T-04/345/04/2011 na:
Przebudowa zespołu mostów JNI 30002819 i JNI 30002820 w ciągu drogi powiatowej nr 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie z dojazdami
Nie otwierać przed 20.06.2011 r. godz. 10:10.


W pkt. K Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert zmieniono na:

1) Otwarcie ofert
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2011r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców


Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zostały umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2011 r. z numerem 154024 - 2011 oraz z numerem 15154564 - 2011

Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:


PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZPoniżej udostępniamy właściwe STOgłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej ZamawiającegoStrona Główna-powrót