Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2012 r. z numerem 207736 - 2012
Dokumenty do pobrania Dokumentacja Techniczna

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ


Płońsk , 28.06.2011

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4a pkt. 1 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W pkt. C Przedmiot zamówienia usunięto wpis:

VIII. INNE 28. Przełożenie kabla telekomunikacyjnego strona prawa km 1+370- 1+405 - 35 m

W pkt. D Terminy zmieniono na:

1) Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2012 r. do godziny 10:00.
2) Oferty należy składać do dnia 06.07.2012r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego - Sekretariat
3) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2012 r. o godzinie 10:10 w siedzibie zamawiającego - Pokój Nr 1.

W pkt. H Opis sposobu przygotowania oferty zmieniono na:

7. Wymaga się, by oferta była dostarczona w 1 zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Płocka 101 09-100 Płońsk
OFERTA
Przetarg nieograniczony nr PZD.T-04.272.06.2012 na:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk
Nie otwierać przed 06.07.2012 r. godz. 10:10.


W pkt. K Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert zmieniono na:

1) Otwarcie ofert
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2012r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2011 r. z numerem 224264 - 2012

Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej ZamawiającegoStrona Główna-powrót