Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 13.04.2007 na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych
Ogłoszeniu został nadany numer OWP/2007/04/13-1369840
Oferty należy składać do 23.04.2007 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo - Dzierzążnia - Kucice na odcinku od km 10+656 do km 11+606 długości 0,950 km wg poniższego asortymentu robót: Droga Nr 3061W znajduje się na terenie Gminy Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckieKryteria oceny ofert : Cena = 100%
Dokumenty do pobrania UWAGA:W dniu 19.04.2007 r. Zamawiający zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Modyfikacja SIWZ dotyczy: W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.04.2007 do godziny 10:00
Treść zmodyfikowanej specyfikacji SIWZ jest dostępna pod adresem SIWZ - Modyfikacja
SIWZ w formie drukowanej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 1
Cena specyfikacji - 29 zł.
Strona Główna-powrót