Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 13.04.2007 na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych
Ogłoszeniu został nadany numer OWP/2007/04/13-1444168
Oferty należy składać do 23.04.2007 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 3040W Szpondowo - Strachowo - Poczernin w km 4+950÷5+050; 6+520÷6+540; 6+545÷6+625; 6+800÷6+850; 4+090÷4+490; 4+800÷5+050; 6+400÷6+540; 6+545÷6+625; 6+805÷7+105 wg poniższego asortymentu robót: Droga Nr 3040W znajduje się na terenie Gminy Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckieKryteria oceny ofert : Cena = 100%
Dokumenty do pobrania UWAGA:W dniu 19.04.2007 r. Zamawiający zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Modyfikacja SIWZ dotyczy: W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.04.2007 do godziny 11:00
Treść zmodyfikowanej specyfikacji SIWZ jest dostępna pod adresem SIWZ - Modyfikacja
SIWZ w formie drukowanej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 1
Cena specyfikacji - 29 zł.
Strona Główna-powrót