Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2011 r. z numerem 249388 - 2011
Dokumenty do pobrania Dokumentacja Techniczna

Płońsk , 22.08.2011

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że omyłkowo umieszczono plik z SIWZ.

Poniżej udostępniony został właściwy plik z SIWZ

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
    <


    Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego  • Strona Główna-powrót