Informacje o zamówieniu publicznym



Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2020 r. z numerem 556761-N-2020
Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego



Strona Główna-powrót