Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2012 r. z numerem 379982 - 2012
Dokumenty do pobrania

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ


Płońsk , 09.10.2012

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4a pkt. 1 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W pkt. C Przedmiot zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMIATARKI ELEWATOROWEJ DOSTOSOWANEJ DO WSPÓŁPRACY Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM.

wpis:

5. Opróżnianie pojemnika na zmiotki na bok, z podnoszeniem na wysokość nie mniejszą niż 2,2 m.
zmieniono na
5. Opróżnianie pojemnika na zmiotki na bok, z podnoszeniem na wysokość nie mniejszą niż 2,0 m.

23. Zbiorniki wody - 2 szt. o pojemności minimalnej 500 l każdy (razem pojemność nie mniejsza niż 100 l) wykonane z tworzyw sztucznych.
zmieniono na:
23. Zbiorniki wody - 2 szt. o pojemności minimalnej 500 l każdy (razem pojemność nie mniejsza niż 1000 l) wykonane z tworzyw sztucznych.

usunięto wpis:

32. Błotniki
35. Mechanizm wibracyjny ułatwiający opróżnienie

W pkt. D Terminy zmieniono na:

1) Oferty należy składać do dnia 17.10.2012r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego - Sekretariat
2) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.10.2012 r. o godzinie 10:10 w siedzibie zamawiającego - Pokój Nr 1.

W pkt. H Opis sposobu przygotowania oferty zmieniono na:

7. Wymaga się, by oferta była dostarczona w 1 zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Płocka 101 09-100 Płońsk
OFERTA
Przetarg nieograniczony nr PZD.T-04.272.12.2012 na:
Dostawa zamiatarki drogowej
Nie otwierać przed 17.10.2012 r. godz. 10:10.


W pkt. K Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert zmieniono na:

1) Otwarcie ofert
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2012r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.10.2011 r. z numerem 388278 - 2012

Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Strona Główna-powrót