Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2020 r. z numerem 581407-N-2020
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 11.09.2020 r.

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4a pkt. 1 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) pkt. X.10 zmieniono treść na:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Powiatowego Zarządy Dróg w Płońsku, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk i oznakować w następujący sposób:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3097W Baboszewo - Bożęwo - Szapsk"
- wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej
nr sprawy: DT.272.21.20
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 21.09.2020 r. o godz. 10:40.
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

2) pkt. XI.1 zmieniono treść na:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządy Dróg w Płońsku, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk - Sekretariat do dnia 21.09.2020 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

3) pkt XI.4 zmieniono treść na:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządy Dróg w Płońsku, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk - pok. 2, w dniu 21.09.2020 r., o godzinie 10:40.


Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:

Płońsk, 14.09.2020 r.Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Strona Główna-powrót