Płońsk , 27.02.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/01/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Wynajem równiarki samojezdnej do profilowania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28 listopada 2008 r.

Liczba złożonych ofert:
Zad 1 - 1 oferta
Zad 2 - 1 oferta

Liczba odrzuconych ofert : 0

Liczba zadań unieważnionych: 0

Kryteria oceny ofert
cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:

Wybrano oferty złożone przez firmy:
Zadanie 1
Przedsiębiorstwo MIK Roboty ziemne i drogowe
Jan Miklewski, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż
Cena wybranej oferty:
1 roboczogodzina pracy: 95 zł netto
Wartość zadania: 38 000,00 zł netto , 46 360,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.
Kryteria oceny ofert
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 28/11/2008

Zadanie 2
Przedsiębiorstwo MIK Roboty ziemne i drogowe
Jan Miklewski, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż
Cena wybranej oferty:
1 roboczogodzina pracy: 95 zł netto
Wartość zadania: 28 500,00 zł netto , 34 770,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.
Kryteria oceny ofert
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 28/11/2008Płońsk , 10.03.2008

Z wybranymi wykonawcami umowy o zmówienie publiczne zostały podpisane w dniu 10.03.2008 r.

Treść umów:
Zadanie 1
Zadanie 2


Strona Główna-powrót