Płońsk , 13.01.2010

Nr sprawy PZD/T-04/345/01/2010

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Usługi związane z wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010 roku


 
 
Zadanie I 
Liczba złożonych ofert: 0
Liczba odrzuconych ofert: 0
Zadanie II
Liczba złożonych ofert: 2
Liczba odrzuconych ofert: 1
Zadanie III
Liczba złożonych ofert: 1
Liczba odrzuconych ofert: 0
Zadanie IV 
Liczba złożonych ofert: 0
Liczba odrzuconych ofert: 0
Zadanie V
Liczba złożonych ofert:1
Liczba odrzuconych ofert: 1
Zadanie VI 
Liczba złożonych ofert: 1
Liczba odrzuconych ofert: 0
Zadanie VII
Liczba złożonych ofert: 2
Liczba odrzuconych ofert: 1
 
Kryteria oceny ofert 
cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
 
Wybrano oferty złożone przez firmy:
 
Zadanie II
Oferta nr 2  
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Siedlinie, 
09-100 Płońsk
Cena wybranej oferty: 25 173,89 brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2010 r.
 
Zadanie III
Ofera nr 3 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Siedlinie, 
09-100 Płońsk
Cena wybranej oferty: 26 225,70
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2010 r.
 
Zadanie VI
Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo MIK Roboty ziemne i drogowe
Jan Miklewski, Kossobudy 7
09-140 Raciąż
Cena wybranej oferty: 3 959,00 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2010 r
 
Zadanie VII
Oferta nr 1
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Siedlinie, 
09-100 Płońsk
Cena wybranej oferty: 10 222,78 zł. Brutto.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2010 r.
 
 
Liczba zadań unieważnionych: 4
Postępowanie zostaje unieważnione w zakresie zadań I, IV, V na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1, art. 93 ust. 2  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
 
                                         Dyrektor
									Powiatowego Zarządu Dróg
									     w Płońsku
									  /-/ Elżbieta Rachocka
Zamówienia udzielono w dniu 21.01.2010 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.  Strona Główna-powrót