Informacje o zamówieniu publicznymDokumenty do pobrania

  • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej


    Zamówienia udzielono w dniu 15.04.2019 r.

    Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
  • Strona Główna-powrót