Płońsk , 21.03.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/02/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Liczba złożonych ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert : 0

Kryteria oceny ofert
cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Siedlinie
09-100 Płońsk
Cena wybranej oferty:
Ciągnik rolniczy o mocy 60 (KM) z przyczepą samowyładowczą 4.5 Mg
1 roboczogodzina pracy: 42,00 zł netto
Wartość zadania: 94 179,12 zł brutto
Ciągnik rolniczy o mocy 60 (KM) z kosiarką rotacyjną lub bijakową
1 roboczogodzina pracy: 64,00 zł netto
Wartość zadania: 33 025,92 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej przez PZD na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert
Cena = 100 pkt
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.Płońsk , 07.04.2008

Z wybranym wykonawcą umowa o zmówienie publiczne została podpisana w dniu 07.04.2008 r.

Treść umowyStrona Główna-powrót