Płońsk , 05.02.2010

Nr sprawy PZD/T-04/345/02/2010

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2991W Kobylniki - Garwolewo - Czerwińsk odcinek od km 1+852 do km 9+324


 Liczba złożonych ofert: 8
Liczba odrzuconych ofert : 0
 
Wybrano ofertę Nr 8 złożoną przez firmę:
 
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
 
	
Cena wybranej oferty wynosi: 2 017 538,30 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert - Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 30.07.2010 r.
 
 
 
Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 82 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 8 i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania
 
Oferta Nr 2 
DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o.
96 - 500 Sochaczew, ul. Inżynierska 32
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 80 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 8 i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
 
 
 
Oferta Nr 3 
Fedro Sp. z o.o.
08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 70 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 8 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania
 
 
Oferta Nr 4 
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I 
M. Piotrowski, P. Piotrowski, Z. Piotrowski S.J.
05-230 Kobyłka, ul. H. Sienkiewicza 13
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 87 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 8 i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania
 
Oferta Nr 5 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
DROTECH Dariusz Kin
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 211/2
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 87 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 8 i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania
 
Oferta Nr 6 
Przedsiębiorstwo Robót - Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 
09 -100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 62
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 95 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 8 i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania
Oferta Nr 7 
Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe
WAPNOPOL Adam Nowakowski
06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 78 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 8 i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania
 
 
 
 
 
 
		
 
											Dyrektor 
										Powiatowego Zarzšdu Dróg
											w Płońsku
										 /-/ Elżbieta Rachocka
                                      
 
 
 


Zamówienia udzielono w dniu 23.02.2010 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
  Strona Główna-powrót