Zamówienie publiczne Nr PZD/T-04/345/03/07


Roztrzygnięcie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
  ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
  tel/fax (023) 662 20 44
  e-mail: pzd2044@wp.pl
  http://www.pzd2044.webpark.pl
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
  Wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w okresie od miesiąca kwietnia 2007 do 31 grudnia 2007roku
  przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 12.03.2007
 3. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 02.03.2007 na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych.
  Ogłoszeniu został nadany numer OWP/2007/03/02-1342809
 4. Liczba otrzymanych ofert - 1
 5. Liczba odrzuconych ofert -0
 6. Kryteria wyboru ofert:
  Cena ofertowa 100%
 7. Wybrano ofertę Firmy:
  Spółdzielnia Kółek Rolniczych
  Siedlin
  09-100 Płońsk

  Za cenę 87 430,10 zł brutto
Strona Główna-powrót