Płońsk , 14.05.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/03/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3041W Joniec - Bolęcin - Sochocin na odcinku od km 7+932 do km 8+882 długości 0,950 km

Liczba złożonych ofert: 6

Liczba odrzuconych ofert : 0

Kryteria oceny ofert
cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Cena wybranej oferty: 250 413,22 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania.
Kryteria oceny ofert cena
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 16.06.2008r.

Oferta Nr 1
STRABAG Sp. z o.o.
ul. B. Brechta 7
03-472 Warszawa
Cena oferty wynosi: 307 894,30 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 2 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania.
Kryteria oceny ofert
Cena = 81 pkt


Oferta Nr 3
PTH WAPNOPOL Adam Nowakowski
06-450 Glinojeck
ul. Nadrzeczna 12
Cena oferty wynosi: 272 759,74 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 2 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania.
Kryteria oceny ofert
Cena = 92 pkt

Oferta Nr 4
DELTA - PRID Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 9
06-400 Ciechanów
Cena oferty wynosi: 357 935,30 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 2 i wyższa od kwoty przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. Kryteria oceny ofert
Cena = 70 pkt

Oferta Nr 5
PPHiO POLHILD I
M. Piotrowski, P. Piotrowski Spółka Jawna
05-230 Kobyłka
ul. H. Sienkiewicza 13
Cena oferty wynosi: 264 544,47 zł brutto Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 2 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania.
Kryteria oceny ofert cena Cena = 95 pkt

Oferta Nr 6
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
09-100 Płońsk
ul. 19 Stycznia 62
Cena oferty wynosi: 259 745,10 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 2 i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania.
Kryteria oceny ofert
Cena = 96 pktPłońsk , 03.06.2008

Z wybranym wykonawcą umowa o zmówienie publiczne została podpisana w dniu 02.06.2008 r.

Treść umowyStrona Główna-powrót