Płońsk , 22.01.2010

Nr sprawy PZD/T-04/345/03/2010

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiaj±cego:

Powiatowy Zarz±d Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Wynajem no¶ników do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010 roku


 
 
Zadanie I 
Liczba złożonych ofert: 0
Liczba odrzuconych ofert: 0
Zadanie II
Liczba złożonych ofert: 0
Liczba odrzuconych ofert: 0
Zadanie III
Liczba złożonych ofert: 1
Liczba odrzuconych ofert: 0
Zadanie IV 
Liczba złożonych ofert: 1
Liczba odrzuconych ofert: 0
 
Kryteria oceny ofert 
cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
 
Wybrano oferty złożone przez firmy:
 
Zadanie III
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo MIK Roboty ziemne i drogowe
Jan Miklewski, Kossobudy 7
09-140 Raciąż
Cena wybranej oferty: 7 597,00 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2010 r
 
Zadanie IV
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo MIK Roboty ziemne i drogowe
Jan Miklewski, Kossobudy 7
09-140 Raciąż
Cena wybranej oferty: 13 589,00 zł. Brutto.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2010 r.
 
 
Liczba zadań unieważnionych: 2
Postępowanie zostaje unieważnione w zakresie zadań I, II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1,   art. 93 ust. 2  ? nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 
		
 
											Dyrektor 
										Powiatowego Zarządu Dróg
											w Płońsku
										 /-/ Elżbieta Rachocka
                                      
 
 
 

Zamówienia udzielono w dniu 25.01.2010 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiaj±cego oraz na stronie internetowej Zamawiaj±cego.
  Strona Główna-powrót