Płońsk , 16.04.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/04/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Omiatanie ulic ciągów dróg powiatowych miasta Płońsk

Liczba złożonych ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert : 0

Kryteria oceny ofert
cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w Płońsku Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
09-100 Płońsk

Cena wybranej oferty: 109 996,21 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ

Kryteria oceny ofert
Cena = 100 pkt
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.Płońsk , 24.04.2008

Z wybranym wykonawcą umowa o zmówienie publiczne została podpisana w dniu 24.04.2008 r.

Treść umowyStrona Główna-powrót