Płońsk , 16.03.2010

Nr sprawy PZD/T-04/345/04/2010

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szl. - Starczewo - Arcelin w m. Arcelin dł. 1,1km odcinek od km 13+100 do km 14+200


 
 Liczba złożonych ofert: 7
Liczba odrzuconych ofert : 0
Liczba Wykonawców wykluczonych: 0 

Wybrano ofertę Nr 6 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe
WAPNOPOL Adam Nowakowski
06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12

	
Cena wybranej oferty wynosi: 429 988,02 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert - Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 30.06.2010 r.


Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I 
M. Piotrowski, P. Piotrowski, Z. Piotrowski S.J.
05-230 Kobyłka, ul. H. Sienkiewicza 13

Kryteria oceny ofert - Cena = 72 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania

Oferta Nr 2 
DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o.
96 - 500 Sochaczew, ul. Inżynierska 32

Kryteria oceny ofert - Cena = 61 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 

Oferta Nr 3 
 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
05 - 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

Kryteria oceny ofert - Cena = 78 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania


Oferta Nr 4 
Przedsiębiorstwo Robót - Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 
09 -100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 62

Kryteria oceny ofert - Cena = 99 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania
 
Oferta Nr 5 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A.
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 30

Kryteria oceny ofert - Cena = 72 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania

Oferta Nr 7 
STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

Kryteria oceny ofert - Cena = 84 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 6 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego 

 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana ww terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 
 
		
 
											Dyrektor 
										Powiatowego Zarzšdu Dróg
											w Płońsku
										 /-/ Elżbieta Rachocka
                                      
 
 
 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Strona Główna-powrót