Płońsk , 11.03.2010

Nr sprawy PZD/T-04/345/05/2010

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Remont pokładu jezdnego i izbicy mostu na rzece Wkra, w miejscowości Kępa, w ciągu drogi powiatowej nr 3035W


 
Liczba złożonych ofert: 1
Liczba odrzuconych ofert : 0
Liczba Wykonawców wykluczonych: 0
 
Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:
 
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "BUDIMOST" S.C.
ul. Galileusza 28
09 - 100 Płońsk
 
	
Cena wybranej oferty wynosi: 345 634,05 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert - Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2010 r.
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana ww terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 
 
		
 
											Dyrektor 
										Powiatowego Zarzšdu Dróg
											w Płońsku
										 /-/ Elżbieta Rachocka
                                      
 
 
 

Zamówienia udzielono w dniu 29.03.2010 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 • Strona Główna-powrót