Zamówienie publiczne Nr PZD/T-04/07/07


Roztrzygnięcie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
  ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
  tel/fax (023) 662 20 44
  e-mail: pzd2044@wp.pl
  http://www.pzd2044.webpark.pl
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin na odcinku od km 10+090 do km 11+242 długości 1,152 km przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 08.05.2007
 3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2007 r. i skierowane do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 74 z dnia 11.04.2007 pod pozycją 21374
 4. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2007 r. i zarejestrowane pod numerem 46740/2007
 5. Liczba otrzymanych ofert - 5 ofert
 6. Liczba odrzuconych ofert - 0 ofert
 7. Kryteria wyboru ofert:
  cena ofertowa 100%
 8. Wybrano ofertę Firmy:
  Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL"
  ul. Nadrzeczna 12
  06-450 Glinojeck

  Cena wybranej oferty wynosi:
  433 065,89 zł. bruttoZ wybranym wykonawcą umowa o zamówienie publiczne została podpisana w dniu 31.05.2007 r.


Strona Główna-powrót