Płońsk , 07.07.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/07/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Budowa Mostu na Rzece Płonka w m. Strachowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3040W Szpondowo - Strachowo - Poczernin

Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Mostowych 
PYLON sp. z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński
ul. Łabędzia 22

Cena wybranej oferty wynosi: 1 791 186,68 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert 
i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert cena 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 28.11.2008r.

Oferta Nr 2
INTOP Warszawa Sp. z o.o.
02-952 Warszawa
ul. Wiertnicza 108

Cena  oferty wynosi: 
2 625 690,04 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 1 i wyższa 
od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 68 pkt
Termin wykonania zamówienia: 28.11.2008r.

Oferta Nr 3
MOST Spółka z o.o.
81-862 Sopot
ul. Kujawska 51

Cena oferty wynosi: 
2 973 747,43 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 1 i 2 
i przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 60 pkt
Termin wykonania zamówienia: 28.11.2008r.Płońsk , 18.07.2008

Z wybranym wykonawcą umowa o zmówienie publiczne została podpisana w dniu 18.07.2008 r.

Treść umowyStrona Główna-powrót