Płońsk , 19.04.2010

Nr sprawy PZD/T-04/345/07/2010

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn od km 3+810 do km 7+950


 
 Liczba złożonych ofert: 5
Liczba odrzuconych ofert : 0
Liczba Wykonawców wykluczonych: 0 
 
Wybrano ofertę Nr 5 złożoną przez:
 
Stanisław Lipski
09-100 Płońsk, ul. Płocka 88/15
 
Cena wybranej oferty wynosi: 37 260,02 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. . 
Kryteria oceny ofert - Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 30.07.2010 r.
 
Oferta nr 1
PE POLSKA Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 417 lok, 107
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 43 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 5 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 2 
ANDIMEX Biuro Projektów Drogowych inż. Andrzej Pilecki
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Chmielowskiego 6/52
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 44 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 5 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 3
OCSC Sp. z o.o.
03-733 Warszawa, ul. Targowa 24
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 30 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 5 i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
Oferta nr 4 
AECOM Sp. z o.o.
02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/113
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 84 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 5 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana ww terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
		
 
											Dyrektor 
										Powiatowego Zarządu Dróg
											w Płońsku
										 /-/ Elżbieta Rachocka
                                      
 
 
 


Zamówienia udzielono w dniu 30.04.2010 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 • Strona Główna-powrót