Płońsk , 21.04.2010

Nr sprawy PZD/T-04/345/08/2010

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa mostu JNI 30002815 w miejscowości Łempino, w ciągu drogi powiatowej nr 3023W Młodochowo - Łempino w km 4+762


 
Liczba złożonych ofert: 2
Liczba odrzuconych ofert : 0
Liczba Wykonawców wykluczonych: 0 
 
Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Budimost" S.C. 
09-100 Płońsk, ul. Galileusza 28
 
Cena wybranej oferty wynosi: 654 878,09 zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.  . 
Kryteria oceny ofert - Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2010 r.
 
Oferta nr 1
"Polimex - Mostostal" S.A.
00 - 950 Warszawa, ul. Czackiego 15/17
 
Kryteria oceny ofert - Cena = 99 pkt
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 2 i mieści się      w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana ww terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 
 
 
 
		
 
											Dyrektor 
										Powiatowego Zarządu Dróg
											w Płońsku
										  /-/ Elżbieta Rachocka
                                                                           
 
 
 

Zamówienia udzielono w dniu 14.05.2010 r.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

  • Strona Główna-powrót