Zamówienie publiczne Nr PZD/T-04/345/09/07


Roztrzygnięcie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
  ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
  tel/fax (023) 662 20 44
  e-mail: pzd2044@wp.pl
  http://www.pzd2044.webpark.pl
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
  Remont drogi powiatowej Nr 3040W Szpondowo - Strachowo - Poczernin w km 4+950÷5+050; 6+520÷6+540; 6+545÷6+625; 6+800÷6+850; 4+090÷4+490; 4+800÷5+050; 6+400÷6+540; 6+545÷6+625; 6+805÷7+105
  przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.04.2007
 3. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 13.04.2007 na stronie internetowej portalu Urzędu Zamówień Publicznych.
  Ogłoszeniu został nadany numer OWP/2007/04/13-1444168
 4. Liczba otrzymanych ofert - 3
 5. Liczba odrzuconych ofert -0
 6. Kryteria wyboru ofert:
  Cena ofertowa 100%
 7. Wybrano ofertę Firmy:
  Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu "POLHILD I"
  M.Piotrowski , P.Piotrowski , Z.Piotrowski Spółka Jawna
  05-230 Kobyłka
  ul.H.Sienkiewicza 13

  Cena wybranej oferty wynosi 178 260,91 złotych brutto.
  Z wybranym wykonawcą umowa o zamówienie publiczne została podpisana w dniu 08.05.2007 r.


Strona Główna-powrót