Płońsk , 13.08.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/09/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Remont drogi powiatowej Nr 3025W Cieszkowo Nowe - Kiełki na odcinku od km 2+100 do km 2+955 długości 0,855 km


Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert : 0

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe
WAPNOPOL Adam Nowakowski
ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

Cena wybranej oferty wynosi: 171 855,30 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.
Kryteria oceny ofert cena 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 26.09.2008r.

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I
M. Piotrowski, P. Piotrowski, Z. Piotrowski
05-230 Kobyłka
ul. H. Sienkiewicza 13

Cena wybranej oferty wynosi: 189 705,43 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 1.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 90 pkt
Termin wykonania zamówienia: 26.09.2008r.

Oferta Nr 3
DELTA - PRID Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 9
06-400 Ciechanów

Cena oferty wynosi: 
197 630,73 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najwyższa spośród złożonych ofert.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 87 pkt
Termin wykonania zamówienia: 26.09.2008r.
Płońsk , 26.08.2008

Z wybranym wykonawcą umowa o zmówienie publiczne została podpisana w dniu 25.08.2008 r.

Treść umowyStrona Główna-powrót