Płońsk , 16.06.2010

Nr sprawy PZD/T-04/345/09/2010

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3003W Raszewo - Radzikowo


 
Liczba złożonych ofert: 4
Liczba odrzuconych ofert : 0
Liczba Wykonawców wykluczonych: 0 

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski
06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12

Cena wybranej oferty wynosi: 1 164 793,77 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. . 
Kryteria oceny ofert - Cena =100 pkt.
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2010 r.

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.
13 - 200 Działdowo, ul. Lidzbarska 31 
Kryteria oceny ofert - Cena = 68 pkt.

Oferta nr 3
STRABAG Sp. z o.o.
05 - 800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Kryteria oceny ofert - Cena = 79 pkt.

Oferta nr 4 
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I
M. Piotrowski, P. Piotrowski, Z. Piotrowski S.J
05 - 230 Kobyłka, ul. H. Sienkiewicza 13
Kryteria oceny ofert - Cena = 98 pkt.


Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

 
 
 
		
 
											Dyrektor 
										Powiatowego Zarządu Dróg
											w Płońsku
										 /-/ Elżbieta Rachocka
                                      
 
 
 


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Strona Główna-powrót