Informacje o zamówieniu publicznymDokumenty do pobrania

  • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej


    Zamówienia udzielono w dniu 31.12.2018 r.

    Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
  • Strona Główna-powrót