Płońsk , 12.07.2007

Nr sprawy PZD/T-04/345/11/07

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3041W Joniec - Bolęcin - Sochocin na odcinku od km 5+350 do km 7+932 dł. 2,582 km

Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0

Wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
ul. 19-go Stycznia 62, 09-100 Płońsk

Cena wybranej oferty wynosi:
541 760,17 zł brutto


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najniższa cena spośród złożonych ofert, oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena =100 pkt


Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski
ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, ale cena oferty jest wyższa od ceny oferty nr 3
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena = 81 pkt


Oferta Nr 2

"DROGBUD" Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o
ul. 1 Maja 42; 38-100 Strzyżów

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, ale cena oferty jest wyższa od ceny oferty nr 3
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena = 82 pkt

Z wybranym wykonawcą umowa o zamówienie publiczne została podpisana w dniu 08.08.2007 r.


Strona Główna-powrót