Płońsk , 02.09.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/12/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Modelowy projekt uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na drogach o zmodernizowanej nawierzchni - ulicach powiatowych w Płońsku


Liczba złożonych ofert: 2
Liczba odrzuconych ofert: 0

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.
33-170 Tuchów
ul. Tarnowska 48

Cena wybranej oferty wynosi: 297 814,57 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert
 i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert cena 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 10.10.2008r.

Oferta Nr 1
GIERA Znaki Drogowe
Ul. Lipowa 49a
11-042 Jonkowo k/Olsztyna

Cena oferty wynosi: 437 494,93 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 2 i  przekracza
 kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 68 pkt
Termin wykonania zamówienia: 10.10.2008r.
Płońsk , 13.09.2008

Z wybranym wykonawcą umowa o zmówienie publiczne została podpisana w dniu 12.09.2008 r.

Treść umowyStrona Główna-powrót