Płońsk , 10.08.2007

Nr sprawy PZD/T-04/345/13/07

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo na odcinku od km 4+196 do km 5+016,90 dł. 820,90 m

Liczba złożonych ofert: 1
Liczba odrzuconych ofert: 0

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski
ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

Cena wybranej oferty wynosi:
599 126,07 zł brutto


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest niższa niż kwota przeznaczona przez PZD na sfinansowanie zadania.
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 10 października 2007r.

Z wybranym wykonawcą umowa o zamówienie publiczne została podpisana w dniu 31.08.2007 r.


Strona Główna-powrót