Płońsk , 17.09.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/13/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek na odcinku od km 6+378 do km 7+688 długości 1,310 km


Liczba złożonych ofert: 7
Liczba odrzuconych ofert : 0

Wybrano ofertę Nr 5 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
ul. 19 Stycznia 62
09-100 Płońsk

Cena wybranej oferty wynosi: 244 857,66 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spoœród złożonych ofert
i mieści się w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 24.10.2008r.

Oferta Nr 1
STRABAG Sp. z o.o.
03-472 Warszawa, 
ul. B. Brechta 7
Cena oferty wynosi: 348 566,96 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 5 i przekracza
kwotę przeznaczonš przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 70 pkt
Termin wykonania zamówienia: 24.10.2008r.

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. zo.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Cena oferty wynosi: 273 334,90 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 5 i mieści się
w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 89 pkt
Termin wykonania zamówienia: 24.10.2008r.

Oferta Nr 3
P.P.H. i O. POLHILD I Spółka Jawna
05-230 Kobyłka, 
ul. H. Sienkiewicza 13

Cena oferty wynosi: 310 312,27 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 5 i mieści się 
w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 78 pkt
Termin wykonania zamówienia: 24.10.2008r.

Oferta Nr 4
DELTA - PRID Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Mazowiecka 9
Cena oferty wynosi: 326 440,16 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 5 i mieści się
w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 75 pkt
Termin wykonania zamówienia: 24.10.2008r.

Oferta Nr 6
DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów
ul. 1 Maja 42
Cena oferty wynosi: 311 606,54 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 5 i mieści się
w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 78 pkt
Termin wykonania zamówienia: 24.10.2008r.

Oferta Nr 7
PTH WAPNOPOL Adam Nowakowski
ul. Nadrzeczna 12,
06-450 Glinojeck
Cena oferty wynosi: 256 132,90 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 5 i mieści się 
w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 95 pkt
Termin wykonania zamówienia: 24.10.2008r.
Płońsk , 30.09.2008

Z wybranym wykonawcą umowa o zmówienie publiczne została podpisana w dniu 29.09.2008 r.

Treść umowyZgodnie z artykułem 67 ustęp 1 punkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223, pozycja 1655 ze zmianami) wybranemu Wykonawcy udzielono zamówienia uzupełniającego.

Treść umowy

Strona Główna-powrót