Płońsk , 22.09.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/14/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa mostu na rzece Rokitnika w m. Kaczorowy w ciągu drogi powiatowej Nr 3021W Płońsk - Raciąż


Liczba złożonych ofert: 1
Liczba odrzuconych ofert: 0

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Mostowych
PYLON Sp. z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński
ul. Łabędzia 22

Cena wybranej oferty wynosi: 168 817,13 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej 
przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert cena 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 21.11.2008r.Płońsk , 03.10.2008

Z wybranym wykonawcą umowa o zmówienie publiczne została podpisana w dniu 02.10.2008 r.

Treść umowy


Strona Główna-powrót