Płońsk , 25.09.2007

Nr sprawy PZD/T-04/345/15/07

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3063W Kozarzewo - Gumino - Kucice na odcinku od km 3+480 do km 4+450 długości 0,970 km

Liczba złożonych ofert: 2
Liczba odrzuconych ofert: 0

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
ul. 19 Stycznia 62, 09-100 Płońsk

Cena wybranej oferty wynosi:
219 674,54 zł brutto


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert i niższa od kwoty przeznaczonej przez PZD na sfinansowanie zadania
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 26 października 2007r.


Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe
"WAPNOPOL, Adam Nowakowski
ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, ale cena oferty jest wyższa od ceny oferty nr 2 i wyższa od kwoty przeznaczona przez PZD na sfinansowanie zadania.
Kryteria oceny ofert cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:
Cena = 80 pkt

Z wybranym wykonawcą umowa o zamówienie publiczne została podpisana w dniu 09.10.2007 r.


Strona Główna-powrót