Płońsk , 25.09.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/16/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W Raszewo - Radzikowo na odcinku od km 6+645 do km 7+345 długości 0,700 km


Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert : 0

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

DELTA - PRID Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 9
06-450 Ciechanów

Cena wybranej oferty wynosi: 183 107,12 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert
i mieści się w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 10.11.2008r.

Oferta Nr 1
STRABAG Sp. z o.o.
03-472 Warszawa, 
ul. B. Brechta 7
Cena oferty wynosi: 235 743,72 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty Nr 2 i przekracza 
kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena = 78 pkt
Termin wykonania zamówienia: 10.11.2008r.

Oferta Nr 3
PTH WAPNOPOL Adam Nowakowski
ul. Nadrzeczna 12,
06-450 Glinojeck
Cena oferty wynosi: 221 495,88 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 2 i przekracza 
kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert 
Cena =83 pkt
Termin wykonania zamówienia: 10.11.2008r.Płońsk , 07.09.2008

Z wybranym wykonawcą umowa o zmówienie publiczne została podpisana w dniu 06.09.2008 r.

Treść umowy

Strona Główna-powrót