Płońsk , 02.01.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/18/07

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Bieżąca dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego i olejów silnikowych dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku Baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Płońsku i Baza Obwodu Drogowego Nr 2 w Raciążu w terminie od daty podpisania umowy do końca 2008 roku.

Liczba złożonych ofert:
Zad 1 - 1 oferta
Zad 2 - 1 oferta

Liczba odrzuconych ofert : 0

Liczba zadań unieważnionych: 0

Kryteria oceny ofert
cena = 100% obliczona zgodnie z pkt K.2. SIWZ:

Wybrano oferty złożone przez firmy:
Zadanie 1
PETRO - NAFT Sp. z o.o.
09-100 Płońsk
ul. Piaskowa 9
Zakład: 09-100 Płońsk
ul. Piaskowa 9
Cena wybranej oferty:
87 866,70 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31/12/2008

Zadanie 2
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
HURT - DETAL Alicja Rybacka
09-140 Raciąż
ul. 11 Listopada
Cena wybranej oferty:
78 129,90 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31/12/2008

Z wybranymi wykonawcami umowy o zmówienie publiczne zostały podpisane w dniu 11.01.2008 r.
Treść umów:
Zadanie 1
Zadanie 2


Strona Główna-powrót