Płońsk , 20.11.2008

Nr sprawy PZD/T-04/345/19/08

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul.Płocka 101 , 09-100 Płońsk
tel/fax (023) 662 20 44
e-mail: pzd2044@wp.pl
http://www.pzd2044.webpark.pl

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Remont drogi powiatowej Nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto na odcinku od km 2+162 do km 2+742 dł. 580 m - 5 m przejazd = 575 m


Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert : 0

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe 
WAPNOPOL Adam Nowakowski
ul. Nadrzeczna 12
06-450 Glinojeck

Cena wybranej oferty wynosi: 
100 209,28 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert 
i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert cena 
Cena =100 pkt
Termin wykonania zamówienia: 19.12.2008r.

Oferta Nr 2 
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I
M. Piotrowski, P. Piotrowski, Z. Piotrkowski Spółka z o.o.
05-230 Kobyłka
ul. H. Sienkiewicza 13

Cena oferty wynosi: 
123 330,73 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 1 i wyższa od
kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 81 pkt
Termin wykonania zamówienia: 19.12.2008r.


Oferta Nr 3
STRABAG Sp. z o.o.
Ul. B. Brechta 7
03-472 Warszawa

Cena oferty wynosi: 
128 363,98 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest wyższa od oferty nr 1 i wyższa od 
kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania. 
Kryteria oceny ofert 
Cena = 78 pkt
Termin wykonania zamówienia: 19.12.2008r.


Płońsk , 02.12.2008

Z wybranym wykonawcą umowa o zmówienie publiczne została podpisana w dniu 01.12.2008 r.

Treść umowy

Strona Główna-powrót