Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2014 r. z numerem 182190 - 2014
Dokumenty do pobrania

Płońsk. 30.05.2014 r.

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późniejszymi zmianami) została naniesiona zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powodująca zmiany treści ogłoszenia.

Zmieniono treść:
1. Formularza "Oferta wykonawcy"
2. Wzoru umowy

Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ

Płońsk , 12.06.2014

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4a pkt. 1 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

a) Na stronie tytułowej SIWZ zmieniono treść w tabelce terminy na:
TERMINY
Składanie ofert: do dnia 18 czerwca 2014r., do godz. 09:00
Otwarcie ofert: dnia 18 czerwca 2014r., do godz. 09:15

b) W pkt. I Opis przedmiotu zamówienia w zadaniu:
"1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów na odcinku od km 0+000 do km 0+496 (ul. Mławska) o długości 496 mb"
w ppkt. 1.1. Roboty przygotowawcze dodano pozycje:

 • regulacja istniejących zaworów,
 • regulacja istniejących studni,
 • regulacja istniejących wpustów,
  Do przedmiaru robót i formularza ofertowego zostały dodane wyżej wymienione pozycje.

  c) W pkt. VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert - zmieniono treść ppkt. 8 na:
  Oferta winna być złożona w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego z oznaczeniem numeru sprawy DT.272.05.2014 "Oferta na wykonanie zadania polegającego na poprawie spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż - Radzanów i 3020W Galomin - Dramin - Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie" oraz "nie otwierać przed dniem 18.06.2014 r. do godz. 9.15".

  d) W pkt. IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert - zmieniono treść ppkt. 1 i ppkt. 3 na:
  1. Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2014 r. o godz. 9.00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
  3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2014 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2.


  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2014 r. z numerem 198552 - 2014

  Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:


  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego • Strona Główna-powrót