Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2014 r. z numerem 183864 - 2014
Dokumenty do pobrania

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ

Płońsk , 13.06.2014

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4a pkt. 1 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

a) Na stronie tytułowej SIWZ zmieniono treść w tabelce terminy na:
TERMINY
Składanie ofert: do dnia 24 czerwca 2014r., do godz. 09:00
Otwarcie ofert: dnia 24 czerwca 2014r., do godz. 09:15

b) W) W pkt. VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert - zmieniono treść ppkt. 8 na:
Oferta winna być złożona w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego z oznaczeniem numeru sprawy DT.272.05.2014 "Oferta na wykonanie przebudowy mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku" oraz "nie otwierać przed dniem 24.06.2014 r. do godz. 09.15".

c) W pkt. IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert - zmieniono treść ppkt. 1 i ppkt. 3 na:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2014 r. o godz. 9.00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2014 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2.

d) W przedmiarze robót i formularzu ofertowym "drogi + mosty" zastała zmieniona ilość robót dla pozycji:
"Rozebranie podbudowy o gr. 25 cm na długości po 5,00 m za przyczółkami".

W załączeniu aktualny przedmiar robót i formularz ofertowy "drogi + mosty"


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2014 r. z numerem 200864 - 2014

Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:


Płońsk , 18.06.2014

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ IIPoniżej udostępniamy właściwe dokumenty:


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej ZamawiającegoStrona Główna-powrót