Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2020 r. z numerem 510583-N-2020
Dokumenty do pobrania

Płońsk, 20.02.2020 r.

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZPłońsk, 20.02.2020 r.

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4a pkt. 1 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) pkt. X.11 zmieniono treść na:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Powiatowego Zarządy Dróg w Płońsku, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk i oznakować w następujący sposób:
Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku
ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk
nr sprawy: DT.272.03.20
Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin w m. Kamienica
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 27.02.2020 r. o godz. 10:20.
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

2) pkt. XI.1 zmieniono treść na:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządy Dróg w Płońsku, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk - Sekretariat do dnia 27.02.2020 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

3) pkt XI.4 zmieniono treść na:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządy Dróg w Płońsku, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk - pok. 2, w dniu 27.02.2020 r., o godzinie 10:20.

4) W załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego
w Kosztorysie Ofertowym - branża drogowa
w poz. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO zmieniono na
Wbudowanie rur z PVC na rowach krytych z wraz z zasypaniem pospółką

w Kosztorysie Ofertowym - branża mostowa
w podsumowaniu zmieniono stawkę podatku VAT na 23%

5) w Przedmiarze robót - branża drogowa
w poz. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO zmieniono na
Wbudowanie rur z PVC na rowach krytych z wraz z zasypaniem pospółką


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2020 r. z numerem 540031072-N-2020

Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiajšcego


Strona Główna-powrót