Informacje o zamówieniu publicznymOgłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2013 r. z numerem 199068 - 2013
Dokumenty do pobrania Dokumentacja Techniczna

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ cd.1

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ cd.2


Płońsk , 05.06.2013

UWAGA:

ZMIANA SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4a pkt. 1 została naniesiona zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W pkt. C Przedmiot zamówienia
Branża drogowa:
wpis:
7. Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm - m2 5147,00
zmieniono na
7. Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm - m2 1875,00

wpis:
8. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 20 cm na poszerzeniach istniejącej nawierzchni bitumicznej - m2 5147,00
zmieniono na:
8. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 20 cm na poszerzeniach istniejącej nawierzchni bitumicznej - m2 1875,00

wpis:
9. Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 6 cm na poszerzeniach istniejącej nawierzchni bitumicznej w warstwie podbudowy zasadniczej - m2 5147,00
zmieniono na:
9. Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 6 cm na poszerzeniach istniejącej nawierzchni bitumicznej w warstwie podbudowy zasadniczej - m2 1875,00

W pkt. D Terminy zmieniono na:

1) Oferty należy składać do dnia 14.06.2013r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego - Sekretariat
2) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2013 r. o godzinie 10:10 w siedzibie zamawiającego - Pokój Nr 1.

W pkt. H Opis sposobu przygotowania oferty zmieniono na:

6. Wymaga się, by oferta była dostarczona w 1 zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Płocka 101 09-100 Płońsk
OFERTA
Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3022W Gralewo - Witkowo
Przetarg nieograniczony nr PZD.T-04.272.08.13 na:
Nie otwierać przed 14.06.2013 r. godz. 10:10.


W pkt. K Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert zmieniono na:

1) Otwarcie ofert
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2013r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2013 r. z numerem 216712 - 2013

Poniżej udostępniamy właściwe dokumenty:


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej ZamawiającegoStrona Główna-powrót