Poniedziałek 22 lipca 2024 | Imieniny: Marii, Magdaleny | zachmurzenie umiarkowane 28°C
Formularz kontaktowy

sekretariat@pzdplonsk.pl

Telefon kontaktowy

(0 23) 662 20 44

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 zwanym dalej jako RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku (dalej PZD w Płońsku), 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101, nr tel. 23 662-20-44, e-mail: sekretariat@pzdplonsk.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@pzdplonsk.pl w temacie: „Ochrona danych osobowych”
 3. PZD w Płońsku przetwarzane przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1) w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez PZD działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  2) w przypadku realizacji zawartej z PZD umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PZD w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej Powiatu Płońskiego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  4) dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
  5) wewnętrznych celów administracyjnych PZD w Płońsku, w tym celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Starostwa Powiatowego w Płońsku (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami mogą być:
  1) Starostwo Powiatowe w Płońsku;
  2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PZD w Płońsku na podstawie zawartej z PZD w Płońsku umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  3) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz archiwizowane zgodne z regulacjami obowiązującymi w PZD w Płońsku
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu oraz sprostowania swoich danych osobowych i/lub danych osobowych osób, nad którymi sprawuje Pan/Pani opiekę prawną, prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
 8. Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.